• สถานปฏิบัติธรรมในศาลาใหญ่

  • บรรยากาศยามเช้า

ยินดี ต้อนรับสู่สถานปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาตนเอง  ด้วยการฝึกเจริญสติ ในรูปแบบของสติปัฏฐานสี่