• สถานปฏิบัติธรรมในศาลาใหญ่

  • บรรยากาศยามเช้า

 

  พระอาจารย์มานพ อุปสโม

  ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) เป็นพระวิปัสสนาจารย์ นักพัฒนาทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภาคปริยัติ และภาคปฏิบัติ ท่านจบการศึกษาพระอภิธรรม จากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

 

หน้าที่การงาน

ภาคปริยัติ

สอนอยู่ที่อภิธรรมโชติกวิทยาลัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ทั้งยังเผยแผ่พระธรรมทางวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำหลายสถานี ทางสถานีวิทยุ พล ม. ๒ AM. 963 ทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น. นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่ม และให้การสนับสนุนการก่อตั้งสถานีวิทยุชุมชนเพื่อพระพุทธศาสนา ในเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกหลายแห่ง

ภาคปฏิบัติ

เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ฯลฯ ต. เขาวงกต อ. แก่งหางแมว จ. จันทบุรี ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ที่ศูนย์ถนนเพชรเกษมและศูนย์ปทุมธานี เป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้กับสถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไปอีกหลายแห่ง เช่น บ้านสวนสาลิกา จังหวัดนครนายก สำนักพิมพ์ DMG ฯลฯ

งานพัฒนา

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ได้เริ่มต้นก่อตั้ง ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาดินหนองแสง โดยมุ่งหมายให้ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อการศึกษาปฏิบัติธรรมพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนทั่วไป.......